Zasady i warunki udziału w programie partnerskim.

Aduu.pl Program partnerski Warunki usługi

Umowa

Rejestrując się jako Partner w Programie Partnerskim Aduu.pl („Program”), wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków („Warunki świadczenia usług”).

Aduu.pl zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji i zmiany Regulaminu bez uprzedzenia. Wszelkie nowe funkcje rozszerzające obecny Program, w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów, podlegają warunkom świadczenia usług. Dalsze korzystanie z Programu po takich zmianach będzie oznaczać Twoją zgodę na te zmiany.

Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie konta i utratę wszelkich zaległych płatności prowizji stowarzyszonej uzyskanych podczas naruszenia. Zgadzasz się korzystać z Programu Afiliacyjnego na własne ryzyko.

Warunki konta

 • Aby wziąć udział w tym programie, musisz mieć ukończone 18 lat.
 • Musisz być człowiekiem. Konta zarejestrowane przez „boty” lub inne metody automatyczne są niedozwolone.
 • Musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail oraz wszelkie inne informacje wymagane w celu zakończenia procesu rejestracji.
 • Z Twojego loginu może korzystać tylko jedna osoba – pojedyncze logowanie współdzielone przez wiele osób jest niedozwolone.
 • Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. Aduu.pl nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tego obowiązku bezpieczeństwa.
 • Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie zamieszczane treści i działania, które mają miejsce na Twoim koncie.
 • Jedna osoba lub osoba prawna nie może prowadzić więcej niż jednego konta.
 • Nie możesz używać Programu partnerskiego do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów. Podczas korzystania z Usługi nie wolno naruszać żadnych przepisów obowiązujących praw (w tym między innymi praw autorskich).

Linki / grafika w Twojej witrynie, w wiadomościach e-mail lub innych komunikatach

Po zarejestrowaniu się w Programie partnerskim zostanie Ci przypisany unikalny Kod Partnera. Możesz umieszczać linki, banery lub inne grafiki, które udostępniamy wraz z Twoim Kodem Partnerskim na swojej stronie, w wiadomościach e-mail lub w innych komunikatach. Udostępnimy Ci wytyczne, style linków i grafikę do wykorzystania w linkowaniu do Aduu.pl. Możemy zmienić projekt grafiki i ich rozmiar w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Aby umożliwić dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie opłat za polecenie, zapewnimy ci specjalny format linków, który będzie stosowany we wszystkich linkach między Twoją witryną a Aduu.pl. Musisz upewnić się, że każdy link między Twoją witryną a Aduu.pl jest prawidłowo sformatowany. Linki do Aduu.pl umieszczone na Twojej stronie zgodnie z niniejszą Umową, są nazywane „Linkami specjalnymi”. Otrzymasz opłaty za polecenie tylko w odniesieniu do sprzedaży produktu Aduu.pl, która odbywa się bezpośrednio za pośrednictwem linków specjalnych; nie będziemy ponosić wobec ciebie odpowiedzialności za jakiekolwiek niepowodzenie twojego lub kogoś, kogo skierujesz do wykorzystania linków specjalnych lub nieprawidłowego wpisania twojego kodu afiliacyjnego, w tym w zakresie, w jakim taka awaria może skutkować zmniejszeniem kwot, które w innym przypadku zostałyby ci wypłacone zgodnie z niniejszą umową.

Linki partnerskie powinny wskazywać stronę promowanego produktu.

Opłaty za polecenia / prowizje i płatności

Aby sprzedaż produktu kwalifikowała się do otrzymania opłaty za polecenie, klient musi kliknąć link specjalny z Twojej strony, e-maila lub innej komunikacji na https://aduu.pl i zrealizować zamówienie na produkt podczas tej sesji.

Będziemy płacić prowizje tylko za linki, które są automatycznie śledzone i zgłaszane przez nasze systemy. Nie będziemy płacić prowizji, jeśli ktoś powie, że kupił lub ktoś powie, że wprowadził kod polecający, jeśli nie był on śledzony przez nasz system. Płacimy tylko prowizje od biznesu generowane przez odpowiednio sformatowane specjalne linki, które były automatycznie śledzone przez nasze systemy.

Zastrzegamy sobie prawo do zdyskwalifikowania prowizji uzyskanych w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub nadmiernie agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.

Płatności rozpoczynają się bez limitu dochodu partnera.

Identifying yourself as a Aduu.pl Affiliate

Możesz ujawniać informacje dotyczące niniejszej Umowy lub swojego uczestnictwa w Programie. Nie możesz w żaden sposób wprowadzać w błąd odnośnie relacji między nami a Tobą, twierdzić, że rozwijasz nasze produkty lub twierdzić, że jesteś częścią Aduu.pl.

Nie możesz kupować produktów poprzez linki partnerskie na własny użytek. Takie zakupy mogą spowodować (według naszego uznania), usunięcie pojedynczych prowizji, wstrzymanie opłat za polecenie i / lub wypowiedzenie niniejszej Umowy.

Harmonogram płatności

Wypłata realizowana jest na Twoje zlecenie lub gdy zebrana kwota osiągnie zakładany przez nas w danym momencie próg, powyżej którego sami będziemy chcieli wypłacić Ci zebraną kwotę.

Wypłata może być realizowana na 2 sposoby:

 • Jeżeli reprezentujesz firmę – dokonamy przelewu na podstawie wystawionej prze Ciebie faktury.
 • Jeżeli reprezentujesz osobę fizyczną – otrzymasz kupon rabatowy do wykorzystania w naszy sklepie w terminie 12 miesięcy.

Definicja klienta

Klienci, którzy kupią produkty w ramach tego programu, będą uważani za naszych klientów. W związku z tym wszystkie nasze zasady, zasady i procedury operacyjne dotyczące zamówień klientów, obsługi klienta i sprzedaży produktów będą miały zastosowanie do tych klientów. Możemy zmienić nasze zasady i procedury operacyjne w dowolnym momencie. Na przykład ustalimy ceny, które będą pobierane za produkty sprzedawane w ramach tego programu, zgodnie z naszymi własnymi zasadami cenowymi. Ceny i dostępność produktów mogą się od czasu do czasu różnić. Dołożymy uzasadnionych handlowo starań, aby przedstawić dokładne informacje, ale nie możemy zagwarantować dostępności ani ceny żadnego konkretnego produktu.

Twoje obowiązki

Będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za rozwój, działanie i utrzymanie swojej witryny oraz za wszystkie materiały, które pojawiają się na Twojej stronie. Na przykład będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za:

 • Techniczne działanie Twojej witryny i wszystkich powiązanych urządzeń
 • Zapewnienie, że wyświetlenia linków specjalnych w Twojej witrynie nie narusza żadnej umowy między tobą a jakąkolwiek stroną trzecią (w tym między innymi ograniczeń lub wymagań nałożonych na ciebie przez osobę trzecią, która hostuje twoją stronę)
 • Dokładność i odpowiedniość materiałów zamieszczonych w Twojej witrynie (w tym, między innymi, wszystkie materiały związane z produktem oraz wszelkie informacje zawarte w linkach specjalnych lub powiązane z nimi)
 • Zagwarantowanie, że materiały zamieszczone w witrynie nie naruszają ani nie naruszają praw osób trzecich (w tym na przykład praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub własności)
 • Zapewnienie, że materiały zamieszczone na Twojej stronie nie są zniesławiające lub w inny sposób nielegalne
 • Zapewnienie, że Twoja strona dokładnie i odpowiednio ujawnia, poprzez politykę prywatności lub w inny sposób, w jaki sposób gromadzisz, używasz, przechowujesz i ujawniasz dane zebrane od odwiedzających, w tym, w stosownych przypadkach, że strony trzecie (w tym reklamodawcy) mogą wyświetlać treści i / lub reklamy i zbieramy informacje bezpośrednio od odwiedzających i mogą umieszczać lub rozpoznawać pliki cookie w przeglądarkach odwiedzających.

Zgodność z prawem

Jako warunek uczestnictwa w Programie, zgadzasz się, że będąc uczestnikiem Programu będziesz przestrzegać wszystkich praw, rozporządzeń, zasad, przepisów, zamówień, licencji, pozwoleń, wyroków, decyzji lub innych wymagań jakiegokolwiek organu rządowego, który ma jurysdykcję nad tobą, niezależnie od tego, czy te prawa itp. obowiązują, czy później wejdą w życie w czasie, gdy jesteś uczestnikiem Programu. Nie ograniczając powyższego obowiązku, zgadzasz się, że jako warunek uczestnictwa w Programie będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów.

Okres obowiązywania umowy i programu

Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpocznie się z chwilą zaakceptowania przez nas zgłoszenia do Programu i wygaśnie po rozwiązaniu przez którąkolwiek ze stron. Zarówno Ty, jak i my możemy rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie, z podaniem przyczyny lub bez niej, poprzez pisemne wypowiedzenie drugiej stronie. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnego powodu, natychmiast zaprzestaniesz używania i usuniesz ze swojej witryny, wszystkie linki do https://aduu.pl oraz wszystkie nasze znaki handlowe i logo oraz wszystkie inne materiały dostarczone przez nas lub w naszym imieniu na podstawie niniejszego Regulaminu lub w związku z Programem. Aduu.pl zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie. Po zakończeniu programu Aduu.pl wypłaci wszelkie zaległe zarobki na zasadach jak opisano w punkcie “Harmonogram płatności”.

Zakończenie

Aduu.pl, według własnego uznania, ma prawo zawiesić lub zamknąć twoje konto oraz odmówić jakiegokolwiek obecnego lub przyszłego korzystania z Programu lub jakiegokolwiek innego serwisu Aduu.pl, z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Takie zakończenie Usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie Konta lub dostępu do Konta, a także przepadek i rezygnację ze wszystkich potencjalnych lub płatnych prowizji na Koncie, jeśli zostały one uzyskane w wyniku oszukańczych, nielegalnych lub zbyt agresywne, wątpliwe metody sprzedaży lub marketingu. Aduu.pl zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Relacja stron

Ty i my jesteśmy niezależnymi kontrahentami i żadne z postanowień niniejszej Umowy nie stworzy partnerstwa, wspólnego przedsięwzięcia, agencji, franczyzy, przedstawiciela handlowego lub stosunku pracy między stronami. Nie będziesz mieć uprawnień do składania ani przyjmowania ofert ani oświadczeń w naszym imieniu. Nie składasz żadnych oświadczeń, czy to na swojej stronie, czy w inny sposób, które w uzasadniony sposób byłyby sprzeczne z niczym w tej sekcji.

Granice odpowiedzialności

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za szkody pośrednie, specjalne lub wynikowe (lub jakąkolwiek utratę dochodów, zysków lub danych) powstałe w związku z niniejszą Umową lub Programem, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto, nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszej Umowy i Programu nie przekroczy całkowitych opłat za polecenie zapłaconych lub należnych na podstawie niniejszej Umowy.

Zastrzeżenia

Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani oświadczeń w odniesieniu do Programu lub jakichkolwiek produktów sprzedawanych za pośrednictwem Programu (w tym, bez ograniczeń, gwarancji przydatności, zbywalności, nienaruszania lub jakichkolwiek domniemanych gwarancji wynikających z przebiegu świadczenia, transakcji lub wykorzystanie handlowe). Ponadto nie oświadczamy, że działanie Aduu.pl będzie nieprzerwane lub wolne od błędów i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za konsekwencje jakichkolwiek zakłóceń lub błędów.

Niezależne dochodzenie

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ I ZGADZA SIĘ NA WSZYSTKIE WARUNKI. UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE MOŻEMY W DOWOLNYM CZASIE (BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO) POZYSKIWAĆ REFERENCJE KLIENTÓW NA WARUNKACH, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD TEJ ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE LUB DZIAŁAĆ STRON INTERNETOWYCH, KTÓRE SĄ PODOBNE LUB KONKURENCYJNE Z WITRYNĄ INTERNETOWĄ. NIEZALEŻNIE OCENIŁO CHĘĆ UCZESTNICTWA W PROGRAMIE I NIE OPIERA SIĘ O ŻADNE OŚWIADCZENIE, GWARANCJĘ LUB OŚWIADCZENIE INNE NIŻ ZGODNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ.

Arbitraż

Wszelkie spory, które wynikną w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Aduu.pl.

Różne

Niewykonanie lub wyegzekwowanie przez Aduu.pl jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Umowy nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Warunki świadczenia usług stanowią całą umowę między Tobą a Aduu.pl i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a Aduu.pl (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).