Regulamin konkursu „Dzień dziecka”

OGŁOSZENIE KONKURSOWE

Niniejsze ogłoszenie konkursowe (zwane dalej Ogłoszeniem) dotyczy konkursu „Dzień dziecka”. Ogłoszenie zostaje opublikowane w oparciu o § 1 ust. 3 regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) stosowanego do konkursów, których organizatorem jest Piotr Błachnio, Aleja Stanów Zjednoczonych 26/221, 03-964 Warszawa, NIP: 113-275-26-31, REGON: 381-775-964, (zwana dalej Organizatorem). Organizator działa w imieniu własnym. W kwestiach nieuregulowanych w Ogłoszeniu zastosowanie mają postanowienia Regulaminu. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z Regulaminem. Konkurs trwa od 27 maja 2021 r. od godziny 21:00 do 31 maja 2021 r. do godz. 23:59.  Wyniki Konkursu będą opublikowane na profilu Organizatora – @aduu_ciutkreatywna  prowadzonym w ramach serwisu Instagram (zwanym dalej Profilem) do dnia 1 czerwca 2021 r. do godz. 23:59 w osobnym poście. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które w dniu publikacji Ogłoszenia ukończyły 18 lat. Zadanie konkursowe (zwane dalej Zadaniem Konkursowym) polega na:
(a) zaobserwowaniu profilu na Instagramie https://www.instagram.com/aduu_ciutkreatywna/
(b) zaobserwowaniu profilu na Instagramie https://www.instagram.com/otulic_mame/
(c) oznaczeniu w poście konkursowym 3 osób, które wg. Ciebie mogą być zainteresowane konkursem
(d) dodaniu przez Uczestnika w ramach profilu  https://www.instagram.com/aduu_ciutkreatywna/ w serwisie społecznościowym Instagram komentarza opisującego swoich planów na dzień dziecka. Pod uwagę będą brane wyłącznie komentarze do posta konkursowego. Komisja oceniająca Zadania Konkursowe będzie brać pod uwagę kreatywność komentarzy konkursowych. Po zakończeniu Konkursu zostanie przyznana 1 nagroda (zwana dalej Nagrodą główną) w postaci:
Tęczowe perełki do chwytania 0+ Grimm’s o wartości 69zł brutto dla Zwycięzcy. 
Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy przesyłką kurierską w ciągu 2 dni roboczych od momentu podania przez Zwycięzcę niezbędnych danych, tj. adresu, na który zostanie wysłana Nagroda w trybie opisanym w § 5 ust. 5 Regulaminu, jak również numeru telefonu i e-maila.   

§ 1 Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu organizowanego w ramach profilu @aduu-ciutkreatywna w serwisie społecznościowym Instagram, zwanym dalej „Konkursem”, jest Piotr Błachnio, Aleja Stanów Zjednoczonych 26/221, 03-964 Warszawa, NIP: 113-275-26-31, REGON: 381-775-964, zwany dalej „Organizatorem”. Fundatorem Nagrody głównej, w  Konkursie jest Organizator. Dany Konkurs trwać będzie w okresie wskazanym w Ogłoszeniu. Wyniki Konkursu będą opublikowane w ramach Profilu w terminie obliczonym zgodnie z § 5 Regulaminu; Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem“) jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie – ogłoszonym na Profilu, i określa prawa i obowiązki Organizatora, oraz Uczestników Konkursu. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody Uczestnikom działającym niezgodnie z Regulaminem, lub niespełniających wymogów w nim określonych. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie ze skutkiem natychmiastowym oraz odmowy przyznania Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane, które są wymagane i niezbędne do przyznania mu Nagrody. Organizator zachowuje prawo do moderowania i usuwania wypowiedzi wulgarnych, obraźliwych i/lub naruszających dobre imię Organizatora oraz promujących przedsiębiorców i produkty konkurencyjne względem produktów Organizatora, nawet po wcześniejszej akceptacji zgłoszenia konkursowego. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa (dalej zwana „Komisją”) składająca się z 2 osób wskazanych przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają zmianom. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja. Organizator informuje, że Konkurs nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany czy wspierany przez właściciela serwisu społecznościowego Facebook i Instagram. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby danego Konkursu następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu serwisu społecznościowego Facebook oraz Instagram. Instagram Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Konkursu. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy przesyłają Zadania Konkursowe, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za Zadania Konkursowe zagubione lub utracone w sieci Internet, treści przesłane w zgłoszeniach, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe, podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Instagram.  

§ 2 Uczestnicy Konkursu    

W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadające konto w serwisie Instagram, zgodne z regulaminem w/w serwisu (tj. m.in. konto określone prawdziwym imieniem i nazwiskiem Uczestnika), które w chwili rozpoczęcia danego Konkursu ukończyły 18 lat oraz zamieszkują na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane dalej „Uczestnikami”).  Poprzez działanie zgodnie z Zadaniem Konkursowym opisanym w Ogłoszeniu, umieszczonym w ramach Profilu, w oparciu o które Organizator ogłasza rozpoczęcie Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane, w tym w zakresie zasad przetwarzania jego danych osobowych. W Konkursie nie mogą uczestniczyć  członkowie najbliższej rodziny Organizatora.

§ 3 Zasady uczestnictwa  

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: (a) posiadanie przez Uczestnika konta w serwisie Instagram; (b) zapoznanie się z Regulaminem; (c) wykonanie zadania konkursowego zwanego dalej „Zadaniem Konkursowym”. Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania.

§ 4 Zasady i przebieg Konkursu

Fakt rozpoczęcia Konkursu zostanie ogłoszony przez Organizatora w ramach Profilu poprzez umieszczenie tam stosownego posta informującego o Konkursie (Ogłoszenia). Post może przyjąć formę skróconego Ogłoszenia, w którym zostanie umieszczony odnośnik do pełnej jego wersji oraz do Regulaminu. Uczestnik jest zobowiązany się z nimi zapoznać. W Ogłoszeniu Organizator opisze Zadanie Konkursowe, okres trwania Konkursu, kryteria oceny wykonanego Zadania Konkursowego, wskaże Nagrodę,  oraz ewentualnie inne specyficzne zasady danego Konkursu. Z Konkursu będą wykluczone odpowiedzi wysłane jako wiadomości prywatne. Uczestnik może zaprosić do uczestnictwa w Konkursie swoich znajomych z serwisu Instagram. Laureat Konkursu zostanie wyłoniony decyzją Komisji. W uzasadnionych przypadkach ogłoszenie wyników Konkursu może być opóźnione w oparciu o decyzję Organizatora. O opóźnieniu Organizator powiadomi Uczestników poprzez stosowny wpis w ramach Profilu. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu trwania Konkursu bez podania przyczyny. O ile nie zostanie to określone inaczej w Ogłoszeniu, Komisja przy ocenianiu wykonanego Zadania Konkursowego, będzie brać pod uwagę pomysłowość i oryginalność udzielonej odpowiedzi.

§ 5 Nagrody i zwycięzcy  

W ciągu 3 dnia roboczych od momentu zakończenia Konkursu, Komisja wybierze Zwycięzcę, oraz umieści dane Zwycięzcy w ramach Profilu, oznaczy Zwycięzcę. Przyznana w ramach danego Konkursu Nagroda główna nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Zdobywca Nagrody nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie. Jeden Uczestnik może wygrać tylko wskazaną jedną Nagrodę w Konkursie. Osoba, która w ramach Profilu zauważy swoją nazwę profilu jako Zwycięzcę, w terminie 3 dni roboczych od momentu opublikowania , winna skontaktować się z Organizatorem wysyłając e-mail na adres kontakt@aduu.pl, lub wiadomość prywatną w serwisie Instagram, do profilu Organizatora (@aduu_ciutkreatywna), podając swoje dane osobowe umożliwiające doręczenie mu Nagrody.  Brak kontaktu ze strony Uczestnika w wyżej zakreślonym terminie oznaczać będzie utratę prawa do Nagrody.. Zdobywca Nagrody winien wkleić do elektronicznego treści maila lub widomości prywatnej  wskazanych w ust. 5 powyżej oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku oraz na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem konkursu organizowanego przez zjednoczenie Piotr Błachnio, Aleja Stanów Zjednoczonych 26/221, 03-964 Warszawa, NIP: 113-275-26-31, REGON: 381-775-964, tj. celem wydania nagrody i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Wiem, że podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest niezbędne do otrzymania nagrody i wykonania obowiązków podatkowych a cofnięcie zgody na ich przetwarzanie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem. Wiem, że administrator może przetwarzać moje dane osobowe także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą konkursu (prawnie uzasadniony interes administratora). Wiem, że mam prawo dostępu do danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ich przeniesienia do innego administratora danych. Mam także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Moje dane osobowe będą przetwarzanie w w/w celach przez okres wymagany przez właściwe przepisy prawa podatkowego tj. przez okres 5 lat liczony od daty zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbył się konkurs. Wiem, że moje dane osobowe zostaną przekazane dostawcom usług IT, dostawcom systemów informatycznych, kurierowi, właściwemu urzędowi skarbowemu, innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Wyrażam zgodę na podanie moich danych osobowych na profilach prowadzonych przez Piotr Błachnio, Aleja Stanów Zjednoczonych 26/221, 03-964 Warszawa, NIP: 113-275-26-31, REGON: 381-775-964, w serwisach społecznościowych Instagram(@aduu_ciutkreatywna). Nieprzesłanie powyższego oświadczenia lub przesłanie oświadczenia niepełnego oznaczać będzie odmowę zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu doręczenia Nagrody i wykonania obowiązków podatkowych oraz utratę prawa do Nagrody.” Zdobywca Nagrody zobowiązuje się do poprawnego wypełnienia dokumentów niezbędnych do jej odbioru, pod rygorem utraty prawa do Nagrody. Organizator zobowiązuje się wysłać Nagrodę w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania poprawnych danych teleadresowych oraz oświadczenia, o którym mowa w § 5 Regulaminu od Zdobywcy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody z przyczyn od niego niezależnych, a zwłaszcza z powodu podania błędnego adresu przez Zdobywcę Nagrody, lub zdarzeń siły wyższej. W przypadku działania niezgodnego z Regulaminem, ujawnionego po dacie przyznania Nagrody, tj. w szczególności: (a) kiedy Uczestnik używał więcej niż jednego profilu w serwisie Instagram; (b) kiedy profil Uczestnika, który został wykorzystany jest nieprawdziwy (dane są inne niż faktyczne); (c) kiedy Uczestnik działał w sposób naruszający zasady serwisu Instagram lub Regulaminu, Organizator ma prawo odmówić wręczenia Nagrody. Za ewentualne zobowiązania podatkowe związane z przyznawaniem nagrody w Konkursie odpowiada jej Zdobywca.

§ 6 Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator, tj. Piotr Błachnio, Aleja Stanów Zjednoczonych 26/221, 03-964 Warszawa, NIP: 113-275-26-31, REGON: 381-775-964. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym celem wydania Nagrody. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora i przekazywane do kuriera, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a ponadto dostawcom usług IT i dostawcom systemów informatycznych. Dane Uczestnika podlegają przetwarzaniu przez Instagram, na zasadach przewidzianych w zaakceptowanym przez Uczestnika regulaminie w/w serwisu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale jest niezbędne do udziału w Konkursie, w celu otrzymania Nagrody. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazując stosowne żądanie drogą elektroniczną Organizatorowi. Złożenie oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej cofnięciem. Niezależnie od przetwarzania danych osobowych Uczestnika na podstawie jego zgody, administrator może przetwarzać dane osobowe także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą Konkursu. W tym celu administrator może przetwarzać dane osobowe w oparciu o jego prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Uczestnik ma prawo dostępu do danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ich przeniesienia do innego administratora danych. Uczestnik ma także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przetwarzanie w w/w celach przez okres do chwili wydania Uczestnikowi uzyskanej Nagrody na potrzeby jej wydania, a następnie po jej wydaniu przez okres wymagany przez właściwe przepisy prawa podatkowego tj. przez okres 5 lat liczony od daty zakończenia roku kalendarzowego, w którym wydano Nagrodę, na potrzeby uregulowania zobowiązań podatkowych związanych z jej wydaniem, w tym ewentualnej kontroli podatkowej. Ponadto, dane osobowe podawane przez osoby wnoszące reklamacje, o których mowa w § 14 Regulaminu, w tym zamieszczone w reklamacji i dalszej reklamacyjnej korespondencji, jeśli reklamacja taka zostanie rozpatrzona pozytywnie (tj. zakończy się wydaniem Nagrody) będą przetwarzane w potrzeby i przez okresy wskazane w zdaniu poprzedzającym, zaś jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie (tj. zakończy się odmową wydania Nagrody) będą przechowywane przez okres 10 lat licząc od dnia negatywnego rozpatrzenia reklamacji na potrzeby ewentualnych dochodzenia lub obrony roszczeń cywilnoprawnych kierowanych do Organizatora z tego tytułu. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, w rozumieniu przepisów wskazanych w § 6 Regulaminu . Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych na zasadach określonych w Regulaminie.

§ 7 Prawa autorskie  

Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe do przesłanej pracy konkursowej/wpisu/komentarza (zwanych dalej „Dziełem”). W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Strony postanawiają, iż Dziełem w rozumieniu Regulaminu są wszelkie opisy, powstałe w związku z realizacją zadania konkursowego, które będą posiadały takie indywidualne cechy twórcze, iż będą stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 880 tekst jednolity). Uczestnik oświadcza, że jego prawa do Dzieła mogą być przeniesione (może być udzielona licencja) zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w trybie określonym Regulaminem, bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub wadliwego nabycia praw do Dzieła od osób trzecich lub w wyniku nabycia praw do Dzieła obciążonych prawami osób trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub wadliwego ich przeniesienia na Organizatora. Jeżeli po nabyciu praw autorskich do Dzieła (uzyskaniu licencji) ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Uczestnik będzie zobowiązany zwolnić Organizatora ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto – na żądanie Organizatora– złoży publicznie oświadczenie stosownej treści. Z chwilą przekazania Dzieła Organizatorowi (zgłoszenia go do Konkursu poprzez umieszczenie komentarza w ramach Profilu) Uczestnik udziela solidarnie Organizatorowi wyłącznej, przenaszalnej, z prawem udzielania sublicencji, nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji na korzystanie z Dzieła wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. Z tą samą chwilą Uczestnik upoważnia Organizatora do korzystania z Dzieła w celach określonych w Regulaminie. Udzielenie licencji   następuje w zakresie wszystkich pól eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i obejmuje prawo: (a) utrwalania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo, (b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, płycie cd/dvd, cyfrowo, (c) wprowadzania do obrotu, (d) wprowadzania odo pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, (e) publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie), (f) publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania, (g) wystawiania, (h) wyświetlania, (i) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian j. użyczania i/lub najmu, (j) dzierżawy, (k) nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, (l) nadawania za pośrednictwem satelity, (m) równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) Dzieła. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w imieniu autora Dzieła jego autorskich praw osobistych, a w szczególności do: (a) decydowania o nienaruszalności treści i formy Dzieła, (b) decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności, (c) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Dzieła. Uczestnik zobowiązuje się, że autor nie będzie wykonywał w stosunku do Dzieła swych autorskich praw osobistych.

§ 8 Postanowienia końcowe  

Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, jeżeli zmiany te są korzystne dla Uczestników Konkursu oraz do przedłużenia trwania Konkursu. Organizator każdorazowo ogłosi zmiany w Regulaminie w ramach Profilu lub w dodatkowym Ogłoszeniu tam umieszczonym. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia lub/i skrócenia czasu trwania Konkursu. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez sąd o właściwości zgodnej z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail: kontakt@aduu.pl. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych.  Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora, oraz na stronie aduu.pl. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie e-maila na adres – kontakt@aduu.pl z informacją o takiej rezygnacji, oraz poprzez skasowanie komentarza pod postem konkursowym. Rezygnacja w przypadku zwycięzcy Konkursu powoduje utratę prawa do przyznanej Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.  

§ 9 Odpowiedzialność  

Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Konkursem, za działania Uczestnika, takie jak np.: umieszczenie danych osobowych i/lub zdjęć osób trzecich, ponosi wyłącznie Uczestnik. Organizator odpowiada za wydanie Nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany. Serwis jest zwolniony z odpowiedzialności za roszczenia uczestników.

Warszawa, 18.12.2020